τράπέζάρίά

ΑΘΗΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα Νοέμβριος 20, 2022 76
Κωδικός Αγγελίας: 4771 400.00 €
τράπέζάρίά λόύί φίλίπ μέ ρότόντά μέ δύό φύλλά γίά δίάπλάτύνσή κάί έξί κάρέκλές άπό μάόνί μάσίφ πλήρώς άνάκάίνίσμένή άρίστής κάτάστάσής λόύστράρίσμένή

Σχετικές Αγγελίες